•  
 •  
 •  
 •  

YAYINLARIMIZ

 •  

   

 • BAZI VARLIKLARIN MİLLİ EKONOMİYE KAZANDIRILMASINA İLİŞKİN UYGULAMA (VARLIK BARIŞI) KAPSAMINDA YAPILACAK MUHASEBE KAYITLARI

  6736 sayılı Kanunun 7 nci maddesi uyarınca, yurtdışında bulunan para, döviz, altın, menkul kıymet ve diğer sermaye piyasası araçlarını, anılan maddedeki hükümler çerçevesinde 31/12/2016 tarihine kadar Türkiye’ye getiren gerçek ve tüzel kişiler söz konusu varlıkları serbestçe tasarruf edebileceklerdir.
  Ayrıca, gelir veya kurumlar vergisi mükelleflerince, Türkiye’de bulunan ancak kanuni defter kayıtlarında yer almayan para, altın, döviz, menkul kıymet ve diğer sermaye piyasası araçları ile taşınmazlar, 31/12/2016 tarihine kadar kanuni defterlere kaydedilebilecektir.
  Defter tutan mükellefler, dilerlerse 6736 sayılı Kanunun 7 nci maddesi kapsamında Türkiye’ye getirdikleri varlıklarını, işletme kayıtlarına dahil edebileceklerdir. İşletmelere bu şekilde dahil edilen varlıklar, vergiye tabi kazancın tespitinde dikkate alınmayacaktır. Aynı şekilde, söz konusu varlıklar herhangi bir sınırlamaya tabi olmaksızın işletmeden çekilebilecek ve işletmeden çekilen bu varlıklar dağıtılabilir kazancın tespitinde dikkate alınmayacaktır.
  Bilanço esasına göre defter tutan mükellefler, yurt içinde veya yurt dışında bulunan ve defterlerine kaydettikleri kıymetleri için pasifte özel bir fon hesabı açacaklardır. Bu fon, sermayeye eklenebileceği gibi ortaklara da dağıtılabilecektir. Fon hesabında tutulan bu tutarlar, işletmenin tasfiye edilmesi hâlinde vergilendirilmeyeceği gibi 193 sayılı Kanunun 81 inci maddesi ile 5520 sayılı Kanunun 18, 19 ve 20 nci maddeleri uyarınca gerçekleşecek birleşme, devir ve bölünme hallerinde de vergilendirilmeyecektir.
  Ayrıca söz konusu varlıklara ilişkin tutarların, kurumlar vergisi mükellefleri tarafından ortaklara dağıtılması hâlinde kar dağıtımına bağlı stopaj yapılmayacak, gerçek kişi ortaklar ile kurumlar vergisi mükellefi olan ortaklar tarafından elde edilen bu tutarlarda vergilendirilmeyecektir.
  Ancak, bu madde kapsamında Türkiye’ye getirilen veya Türkiye’de olup da bu kanun kapsamında kanuni defterlere kaydedilen varlıkların elden çıkarılmasından doğan zararlar, gelir veya kurumlar vergisi uygulaması bakımından gider veya indirim olarak kabul edilmeyecek, bu madde kapsamında defter kayıtlarına intikal ettirilen taşınmazlar hakkında 213 sayılı Kanunda yer alan amortismanlara ilişkin hükümler uygulanmayacaktır.

   

  Örnek-12: Yurt dışındaki bir bankada 2.000.000,00 USD tutarında parası bulunan ancak yasal kayıtlarında yer almayan (MTN) Yatırım Ltd. Şti. söz konusu tutarı 13.10.2016 tarihinde 6736   sayılı


  kanunun 7 nci maddesi kapsamında Türkiye’de bulunan bir banka hesabına transfer etmiş ve kayıtlarına almış olup bu tarihteki T.C.M.B. döviz alış kuru 3,0805 TL/USD’dir.

  ----------------------------------------

  /

  ---------------------------------------

   

  102

  -

  BANKALAR

   

   

   

  6.161.000,00

   

   

   

  549

  -

  ÖZEL FONLAR

  6.161.000,00

  *6736 Sayılı Kanunun 7. maddesi kapsamında yurt dışından getirilen varlıkların kayıtlara alınması

  --------------------------------------------

  /

  ----------------------------------------

   

   

  Mükellef kurumun söz konusu varlıklarını 15.12.2016 tarihinde ortaklarına dağıtmaya karar vermesi durumunda ise;

   

   

   

   

   

  ----------------------------------------

  /

  ---------------------------------------

   

  549

  -

  ÖZEL FONLAR

   

   

  6.161.000,00

   

   

   

  331

  -

  ORTAKLARA BORÇLAR

  6.161.000,00

  *6736 Sayılı Kanunun 7. maddesi kapsamında yurt dışından getirilen varlıkların ortaklara dağıtılması

  ----------------------------------------

  /

  ---------------------------------------

   

  331

  -

  ORTAKLARA BORÇLAR

   

   

  6.161.000,00

   

   

   

  102

  -

  BANKALAR

  6.161.000,00

  *6736 Sayılı Kanunun 7. maddesi kapsamında ortaklara ödeme yapılması

   

  --------------------------------------------

  /

  ----------------------------------------

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  Örnek-13: (TB) Sanayi Ticaret A.Ş. 2014 yılında satın aldığı ve tapuda adına tescil ettirdiği, ancak sehven yasal defter ve kayıtlarında yer vermediği750.000,00 TL değerindeki 1 adet taşınmazı 6736 sayılı kanun kapsamında 28.10.2016 tarihinde kayıtlarına almıştır.

  ----------------------------------------

  /

  ---------------------------------------

   

  252

  -

  BİNALAR

   

   

   

  750.000,00

   

   

   

  549

  -

  ÖZEL FONLAR

  750.000,00

  *6736 Sayılı Kanunun 7. maddesi kapsamında bir adet taşınmazın kayıtlara alınması

   

  --------------------------------------------

  /

  ----------------------------------------

   

   

  Mükellef kurum tarafından söz konusu taşınmazın 15.12.2016 tarihinde 675.000,00 TL  bedelle satışı yapıldığı varsayıldığından yapılması gereken muhasebe kayıtları aşağıdaki gibidir.

  ----------------------------------------

  /

  ---------------------------------------

   

  102

  -

  BANKALAR

   

   

  796.500,00

   

  689

   

  -

  DİĞER OLAĞANDIŞI GİDER VE ZARARLAR
  (K.K.E.G.)

   

   

   

   

  75.000,00

   

   

   

  252

  -

  BİNALAR

  750.000,00

   

   

   

  391

  -

  HESAPLANAN KDV

  121.500,00

  *6736 Sayılı Kanunun 7. maddesi kapsamında kayıtlara alınan taşınmazın satışı

   

  --------------------------------------------

  /

  ----------------------------------------

   

   İletişim Bilgisi

 1. IBOSB Birlik San. Sit.
  Birlik 1 İş Merkezi
  No : 5 Kat : 4/63
  Beylikdüzü / İSTANBUL
 2. 0212 875 11 41
  0532 594 34 91
info@altanmusavir.com
 İletişim Formu

Bizlere ulaşabilmeniz için lütfen yandaki formu tıklayarak gerekli alanları doldurunuz...