•  
 •  
 •  
 •  

YAYINLARIMIZ

 •  

   

 • İNCELEME VE TARHİYAT AŞAMASINDAKİ İŞLEMLERİN 6736 SAYILI KANUN KAPSAMINDA YAPILANDIRILMASINA İLİŞKİN MUHASEBE KAYITLARI

  6736 sayılı Kanunun “İnceleme ve Tarhiyat Safhasında Bulunan İşlemler” başlıklı 4 üncü maddesinde; kanunun yayımlandığı 19 Ağustos 2016 tarihinden önce başlanıldığı halde, tamamlanamamış olan vergi incelemeleri ile takdir, tarh ve tahakkuk işlemlerine bu Kanunun matrah ve vergi artırımına ilişkin hükümleri saklı kalmak kaydıyla devam edileceği belirtildikten sonra söz konusu işlemlerin tamamlanmasından sonra tarh edilecek vergilerin % 50’si ile bu tutara gecikme faizi yerine bu Kanunun yayımlandığı tarihe kadar Yİ-ÜFE aylık değişim oranları esas alınarak hesaplanacak tutar ile bu tarihten sonra ihbarnamenin tebliği üzerine belirlenecek dava açma süresinin bitim tarihine kadar hesaplanacak gecikme faizinin tamamının, ihbarnamenin tebliğ tarihinden itibaren otuz gün içerisinde yazılı başvuruda bulunularak, ilk taksit ihbarnamenin tebliğini izleyen aydan başlamak üzere ikişer aylık dönemler halinde altı eşit taksitte ödenmesi şartıyla vergi aslının % 50’sinin, vergilere bu Kanunun yayımlandığı tarihe kadar uygulanan gecikme


  faizinin ve vergi aslına bağlı cezaların tamamının tahsilinden vazgeçileceği yönünde düzenleme yapılmıştır. Konuyu bir örnek üzerinden aşağıdaki gibide açıklayabiliriz.

   

  Örnek-4: (D) İmalat Sanayi A.Ş.’nin 2013 yılı hesap ve işlemleri ile ilgili olarak 6736 sayılı Kanunun yürürlük tarihi olan 19.08.2016 tarihinden önce başlayan ve Vergi Müfettişlerince yürütülen vergi incelemesi neticesinde, mükellef kurum hakkında söz konusu yılda belgesiz satış yaptığı gerekçesi ile 5.000.000,00 TL Matrah Farkı üzerinden 1.000.000,00 TL Kurumlar Vergisi ve bir kat vergi ziyaı cezası kesilmesi yönünde Vergi İnceleme Raporu düzenlenmiştir.
  Söz konusu V.İ.R.’nun 25.05.2017 tarihinde Vergi Dairesi kayıtlarına girdiği, bu rapora dayanılarak düzenlenen Vergi/Ceza ihbarnamesinin mükellef kuruma 13.06.2017 tarihinde tebliğ edildiği ve mükellef tarafından da 16.06.2017 tarihinde 6736 sayılı kanundan faydalanmak üzere başvuruda bulunulduğu varsayıldığında ödenecek tutarlar aşağıdaki gibi hesaplanacaktır.

   

  Vergi aslının % 50’si

  :

  1.000.000,00/2 =  500.000,00 TL

  Yi-ÜFE Tutarı

  :

  500.000,00   x   %9,59   = 47.950,00 TL
  (Normal vade tarihinden 19.08.2016 tarihine kadar)

  Gecikme Faizi*

  :

  500.000,00 x %14 = 70.000,00 TL

  * Gecikme faizi Kanunun yayımlandığı tarihten, ihbarnamenin tebliği üzerine dava açma süresinin son gününe kadar ve Kanunun yayımı tarihi itibarıyla uygulanmakta olan gecikme zammı oranı esas alınarak hesaplanmıştır.

  Mükellefin ihbarnamenin tebliğ tarihini izleyen ayda (Temmuz/2017) yapılandırılan alacak tutarını      9
  defaten ödemesi hâlinde bu tutara faiz yada katsayı uygulanmayacağı gibi ödenecek toplam tutar içerisinde yer alan Yİ-ÜFE tutarı ile gecikme faizi toplam tutarı olan 117.950,00 TL üzerinden  ayrıca
  %50 indirim yapılacak ve Yİ-ÜFE tutarı ile gecikme faizi için toplam 58.975,00 TL ödeyecek olup yapılacak muhasebe kayıtları aşağıdaki gibi olacaktır:

  ----------------------------------------

  /

  ---------------------------------------

   

   

  689

   

  -

  DİĞER OLAĞANDIŞI GİDER VE
  ZARARLAR (K.K.E.G.)

   

   

   

  5.058.975,00

   

   

   

   

  671

   

  -

  VADESİ GEÇMİŞ ERTELENMİŞ
  VEYA TAKSİTLENDİRİLMİŞ VERGİ VE DİĞER YÜKÜMLÜLÜKLER

   

  4.500.000,00

   

   

   

  368

  -

  GİDER TAHAKKUKLARI
  (Yİ-ÜFE Tutarı)

  500.000,00

   

   

   

  381

  -

  BANKALAR

  58.975,00

  *Vergi İncelemesi Sonucu Tarh Edilen Tutarların 6736 Sayılı Kanun Kapsamında Yapılandırılması

   

  --------------------------------------------

  /

  ----------------------------------------

   


  ----------------------------------------

  /

  ---------------------------------------

   

   

  368

   

  -

  VADESİ GEÇMİŞ ERTELENMİŞ
  VEYA TAKSİTLENDİRİLMİŞ VERGİ VE DİĞER YÜKÜMLÜLÜKLER

   

   

   

   

  500.000,00

   

  381

   

  -

  GİDER TAHAKKUKLARI
  (Yİ-ÜFE Tutarı + Gecikme Faizi)

   

   

   

   

  58.975,00

   

   

   

  102

  -

  BANKALAR

  558.975,00

  *6736 Sayılı Kanun Kapsamında Yapılandırılan Borcun Ödemesi

   

  --------------------------------------------

  /             -

  ---------------------------------------

   

İletişim Bilgisi

 1. IBOSB Birlik San. Sit.
  Birlik 1 İş Merkezi
  No : 5 Kat : 4/63
  Beylikdüzü / İSTANBUL
 2. 0212 875 11 41
  0532 594 34 91
info@altanmusavir.com
 İletişim Formu

Bizlere ulaşabilmeniz için lütfen yandaki formu tıklayarak gerekli alanları doldurunuz...