•  
 •  
 •  
 •  

YAYINLARIMIZ

 •  

  6736 sayılı Kanun’un 3’üncü maddesinde kesinleşmemiş veya dava safhasında bulunan alacaklara ilişkin hükümlere yer verilmiş olup Kanunun yayımlandığı tarih itibarıyla ikmalen, re’sen veya idarece yapılmış vergi tarhiyatları ile gümrük vergilerine ilişkin tahakkuklarda;

  • Dava açma süresi geçmemiş alacaklar,
  • Uzlaşma hükümlerinden yararlanılmak üzere başvuruda bulunulmuş, uzlaşma günü verilmemiş veya uzlaşma günü gelmemiş ya da uzlaşma sağlanamamış ancak, dava açma süresi geçmemiş alacaklar,
  • İlk derece yargı mercileri nezdinde dava açılmış alacaklar,
  • Bölge İdare Mahkemeleri veya Danıştay nezdinde itiraz veya temyiz süreleri geçmemiş ya  da itiraz veya temyize başvurulmuş, karar düzeltme talep süresi geçmemiş veya karar düzeltme yoluna başvurulmuş olan alacaklar,

  Bu madde kapsamında değerlendirilecek ve yasal sürecin bulunduğu aşama ile 6736  sayılı Kanun’un yayımlandığı tarihten (19.08.2016) önce verilen en son kararın niteliğine göre (Terkin, Tasdik, Onama, Bozma v.b) belirlenecek orandaki (%20, %50 veya %100 ) vergi aslı tutarı ile bu tutar üzerinden kanunun yayımlandığı tarihe kadar Yİ-ÜFE aylık oranı esas alınarak hesaplanacak tutarın ödenmesi şartıyla, vergi aslının kalan kısmı ile asla bağlı olarak kesilen cezaların tamamının tahsilinden vazgeçileceği hüküm altına alınmıştır.
  Bilindiği üzere 6736 Sayılı Kanun’un3’üncü maddesi kapsamına giren alacaklar kesinleşmemiş olduğundan ve bu nedenle de mükellef açısından henüz bir borç niteliği taşımadığından bilanço hesapları arasında yer almamakta, nazım hesaplarda takip edilmektedir.

   

  Örnek-3:(B) İnş. San. Tic. A.Ş.’nin yasal defter ve belgelerinin incelenmesi sonucunda 2013/Nisan dönemine ilişkin olarak mükellef kurum adına 120.000,00 TL Katma Değer Vergisi tarh edilmesi ve bu tutar üzerinden de bir kat vergi ziyaı cezası kesilmesi gerektiği tespit edilmiştir.
  Bu tespitlere dayanılarak düzenlenen Vergi/Ceza ihbarnamesi ise mükellef kuruma 21.06.2015 tarihinde tebliğ edilmiş, yapılan tarhiyat yasal süresi içerisinde ihtilaf konusu yapılmış ve kanunun yayımlandığı 19.08.2016 tarihi itibariyle ilk derece mahkemesince henüz bir karar verilmemiştir.
  (B) İnş. San. Tic. A.Ş.’nin kanunun 3 üncü maddesinden yararlanmak üzere başvuruda bulunması durumunda,vergi aslının %50’si ile bu tutara tahakkuk ve vade tarihleri esas alınarak gecikme faizi ve gecikme zammı yerine hesaplanacak Yİ-ÜFE tutarının, Kanunda öngörülen süre ve şekilde ödemesi hâlinde, verginin kalan %50’si ile gecikme faizi, gecikme zammı, vergi ziyaı cezası ile bu cezaya uygulanan gecikme zamlarının tahsilinden vazgeçilecektir.
  Buna göre mükellef tarafından ödenmesi gereken tutarlar ile tahsilinden vazgeçilen tutarlar aşağıdaki gibi hesaplanacaktır:

  Ödenecek Tutar

   

   

  Katma Değer Vergisi

  :

  60.000,00 TL

  Yİ-ÜFE Tutarı (Gecikme Faizi Yerine)

  :

  10.902,00 TL

  Yİ-ÜFE Tutarı (Gecikme Zammı Yerine)

  :

  2.349,60 TL

  TOPLAM

  :

  73.251,60 TL


  Tahsilinden Vazgeçilen Alacaklar

   

   

  Katma Değer Vergisi

  :

  60.000,00 TL

  Gecikme Faizi

  :

  42.000,00 TL

  Vergi Ziyaı Cezası

  :

  120.000,00 TL

  Vergi Aslına Uygulanan Gecikme Zammı

  :

  20.049,12 TL

  Vergi Ziyaı Cezasına Uygulanan Gecikme Zammı

  :

  20.049,12 TL

  TOPLAM

  :

  262.098,24 TL

   

  Ayrıca mükellef kurumun yukarıda hesaplanan tutarları peşin olarak ödemek istediği varsayıldığında, 6736 sayılı kanunun 10 uncu maddesine göre Yİ-ÜFE tutarı % 50 oranında indirimle (13.251,60/2=) 6.625,80 TL olarak ödenecek ve bu işleme ilişkin muhasebe kayıtları ise aşağıdaki gibi olacaktır.

  ----------------------------------------

  /

  ---------------------------------------

   

   

  689

   

  -

  DİĞER OLAĞANDIŞI GİDER VE
  ZARARLAR (K.K.E.G.)

   

   

   

  66.625,80

   

   

   

   

  368

   

  -

  VADESİ GEÇMİŞ
  ERTELENMİŞ VEYA TAKSİTLENDİRİLMİŞ VERGİ VE DİĞER YÜKÜMLÜLÜKLER

   

  60.000,00

   

   

   

  381

  -

  GİDER TAHAKKUKLARI
  (Yİ-ÜFE Tutarı)

  6.625,80

  *İlk Derece Mahkemesindeki Vergi Borcunun 6736 Sayılı Kanun Kapsamında Yapılandırılması

   

  368

   

  -

  VADESİ GEÇMİŞ ERTELENMİŞ VEYA TAKSİTLENDİRİLMİŞ VERGİ VE DİĞER YÜKÜMLÜLÜKLER

   

   

   

  60.000,00

  381

  -

  GİDER TAHAKKUKLARI
  (Yİ-ÜFE Tutarı)

   

   

  6.625,80

   

   

   

  102

  -

  BANKALAR

  66.625,80

  * 6736 Sayılı Kanun Kapsamında Yapılandırılan tutarın ödenmesi

   

  --------------------------------------------

  /             -

  ---------------------------------------

   

İletişim Bilgisi

 1. IBOSB Birlik San. Sit.
  Birlik 1 İş Merkezi
  No : 5 Kat : 4/63
  Beylikdüzü / İSTANBUL
 2. 0212 875 11 41
  0532 594 34 91
info@altanmusavir.com
 İletişim Formu

Bizlere ulaşabilmeniz için lütfen yandaki formu tıklayarak gerekli alanları doldurunuz...