•  
 •  
 •  
 •  

YENİ TTK DA ANONİM ŞİRKETİN LİMİTED ŞİRKETE DÖNÜŞTÜRÜLMESİ

 • ANONİM ŞİRKET TÜRÜNÜN LİMİTED ŞİRKET TÜRÜNE
  DÖNÜŞTÜRÜLMESİ İÇİN GEREKLİ OLAN İŞLEMLER
   
  Tür değişikliğine ilişkin işlemler aşağıda belirtilmiştir:

  1. Dilekçe (bağlı olacağı vergi dairesi belirtilmeli, yetkili tarafından veya vekaleten imzalanmalı, vekaletin aslı veya onaylı sureti eklenmelidir)  Ek-1 Tıklayın.
  2. 3 sayfadan oluşan Kuruluş Bildirim Formu ilgili yerler doldurularak yetkili tarafından imzalanmalıdır - 3 nüsha, yabancı sermaye var ise 4 nüsha)  Ek-2 Tıklayın.
  3. Tür değişikliği yapan şirketin sermayesinin ödenip ödenmediğinin, karşılıksız kalıp kalmadığının, şirket özvarlığının tespitinin ve şayet tapu, gemi ve fikri mülkiyet sicilleri ile benzeri sicillerde kayıtlı malvarlığının bulunması halinde bunların gerçeğe uygun değerlerinin tespitinin yapıldığı ve ekinde şirket yönetim organı tarafından, denetime tabi şirketlerde denetçi tarafından onaylanmış son bilançonun bulunduğu YMM veya SMMM raporu ya da tür değiştiren şirket denetime tabi ise denetçinin bu tespitlere ilişkin raporu. ( Bir asıl, bildirim yapılacak mercii sayısı kadar da fotokopi eklenmelidir.)

  Söz konusu özel sicile kaydı gereken mal ve hakların bulunmaması halinde ise; bu hususların olmadığı bildirilmelidir.
  Ek-3 Tıklayın.

  1. Tür değiştiren şirketin; tapu, gemi ve fikri mülkiyet sicilleri ile benzeri sicillerde kayıtlı bulunan mal ve haklarının listesi, bunların kayıtlı olduğu siciller ile söz konusu mal ve hakların ilgili sicillerdeki kayıtlarına ilişkin bilgileri içeren beyan ( Bir asıl bildirim yapılacak mercii sayısı kadar da fotokopi eklenmelidir.)
  2. Tür değiştirme planı (md. 185)

  Şirketin yönetim kurulu tarafından yazılı şekilde tür değiştirme planı hazırlanır.
  Tür değiştirme planının;

  1. Şirketin tür değiştirmeden önceki ve sonraki ticaret unvanını, merkezini ve yeni türe ilişkin bilgileri,
  2. Limited şirketin sözleşmesini,
  3. Ortakların tür değiştirmeden sonra limited şirketteki sahip olacakları paylara

  ve tutarlarına ilişkin açıklamaları, içermesi gerekir.
  Plan, genel kurulun onayına tabidir. Şirket türlerine göre (madde 189 gereği) aranacak nisaplar dikkate alınmalıdır. Tescil ve ilana tabidir. 
  Ek-4 Tıklayın.
  6. Tür değiştirme raporu (md. 186)
  Şirketin yönetim kurulu tür değiştirme hakkında yazılı bir rapor hazırlar.
  Raporda;

  1. Limited şirkete dönüşmenin amacı ve sonuçlarına,
  2. Limited şirkete ilişkin kuruluş hükümlerinin yerine getirilmiş bulunduğuna, c) Limited şirketin sözleşmesine,

  d) Limited şirkette ortakların sahip olacakları paylara dair değişim oranına,
  e)Varsa ortaklar ile ilgili olarak limited şirkete dönüşmesinden kaynaklanan ek ödeme ile diğer kişisel edim yükümlülükleri ve kişisel sorumluluklara, f) Ortaklar için tür değiştirmeden ötürü doğan yükümlülüklere,  ilişkin hususlar, gerekçeleri gösterilmek suretiyle hukuki ve ekonomik yönden açıklanır.
  TTK m.186/3 uyarınca; tüm ortakların onaylaması halinde Tür Değiştirme Raporu düzenlenmesinden vazgeçilebilir. 
  * Aşağıdaki hususlar genel kurulda karar alınmasından otuz gün önce ortakların incelemesine sunulur: (md. 188)

  1. Tür değiştirme planı,
  2. Tür değiştirme raporu,
  3. Son üç yılın finansal tabloları,
  4. Bilanço günüyle tür değiştirme raporunun düzenlendiği tarih arasında altı aydan fazla zaman geçmişse veya son bilançonun çıkarıldığı tarihten itibaren şirketin malvarlığında önemli değişiklikler meydana gelmesi halinde ara bilanço,

  İsteyen ortaklara anılan belgelerin kopyaları bedelsiz verilir. Şirket, ortakları, uygun bir şekilde inceleme haklarının bulunduğu hususunda bilgilendirir.
  Ek-5 Tıklayın.
  7-Tür değişikliğinin kabulüne ilişkin noter onaylı genel kurul toplantı tutanağı (2 nüsha) 
  (Tutanakta, tür değiştirme planı ve tür değiştirme raporu ile son üç yılın finansal tabloları (varsa ara bilanço) TTK 188 m. gereğince otuz gün önce şirket merkezinde ortakların incelemesine sunulmuş ve inceleme hakkı kullanılmış olduğu, Tür değiştirme planının kabul edildiği, Şirketin Limited Şirket türüne dönüştürülmesine karar verildiği ifadelerinin yer alması gerekmektedir.) 

 • yeni ttk ya göre birleşme bölünme türleri ve evrakları

  YENİ TTK YA GÖRE BİRLEŞME ve BİRLEŞME TÜRLERİ NELERDİR DETAYLI AÇIKLAMALAR -NOTLAR-AÇIKLAMALAR YENİ TTK YA GÖRE BİRLEŞME-HALİNDE-TİCARET-SİCİLE-VERİLECEK-EVRAKLAR VE NOTLAR-AÇIKLAMALAR YENİ TTK YA GÖRE KOLAYLAŞTIRILMIŞ BİRLEŞME HALİNDE TİCARET SİCİLİNE VERİLECEK EVRAKLAR YENİ TTK YA GÖRE BÖLÜNMEDE DİKKAT EDİLECEK HUSUSLAR VE YAPILMASI GEREKENLER YENİ TTK YA GÖRE BÖLÜNME HALİNDE TİCARET SİCİLİNE VERİLECEK EVRAKLAR YENİ TTK YA GÖRE KISMİ BÖLÜNMEDE TİCARET SİCİLİNE VERİLECEK EVRAKLAR YENİ TTK YA GÖRE TÜR DEĞİŞİKLİĞİ İŞLEMLERİNE GENEL BAKIŞ YENİ TTK YA GÖRE ANONİM ŞİRKETİN LİMİTED ŞİRKETE DÖNÜŞTÜRÜLMESİ YENİ TTK YA GÖRE LİMİTED ŞİRKETİN ANONİM ŞİRKETE DÖNÜŞTÜRÜLMESİ YENİ TTK YA GÖRE KOLLEKTİF ve KOMANDİT ŞİRKETİN ANONİM ŞİRKET VEYA LİMİTED ŞİRKETE DÖNÜŞTÜRÜLMESİ

İletişim Bilgisi

 1. IBOSB Birlik San. Sit.
  Birlik 1 İş Merkezi
  No : 5 Kat : 4/63
  Beylikdüzü / İSTANBUL
 2. 0212 875 11 41
  0532 594 34 91
info@altanmusavir.com
 İletişim Formu

Bizlere ulaşabilmeniz için lütfen yandaki formu tıklayarak gerekli alanları doldurunuz...