•  
 •  
 •  
 •  

YENİ TTK DA TAM BÖLÜNME NEDİR

 • Tam Bölünme Nedir? 
  Şirketin tüm malvarlığı bölümlere ayrılır ve diğer şirketlere devrolunur. Bölünen şirketin ortakları, devralan şirketlerin paylarını ve haklarını iktisap ederler. Tam bölünüp devrolunan şirket sona erer ve unvanı ticaret sicilinden silinir.

  Devreden şirketin ortaklarına, bölünmeye katılan tüm şirketlerde mevcut payları oranında şirket payları veriliyorsa oranların korunduğu bölünmedir.
  Tam bölünme; bir sermaye şirketi veya kooperatifin; tasfiyesiz olarak infisah etmek suretiyle kayıtlı değerleri üzerinden


   bütün mal varlığını,  alacak ve borçlarını
  mevcut veya yeni kurulacak iki veya daha fazla sermaye şirketine veya kooperatife devreder ve karşılığında devredilen sermaye şirketinin veya kooperatifin ortaklarına, devralan sermaye şirketinin veya kooperatifin sermayesini temsil eden iştirak hisseleri verilir.
  Tescil İçin Gerekli Belgeler
  • Bölünmeye katılan şirketlerden her birinin, genel kurul kararından iki ay önce, ekteki (EK 1)örneğe uygun olarak verilmiş bulunan inceleme yapma haklarına işaret eden ilanın yayınlandığı sicil gazetesi fotokopisi, 

  Ek-1 tıklayınız.
  Not: 4.11.2012 tarih ve 28457 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan “Küçük ve Orta Büyüklükteki İşletmelerin Tanımı, Nitelikleri ve Sınıflandırılması Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik” hükümlerine göre Küçük ve Orta Büyüklükteki İşletme ölçütünü karşıladığı SMMM veya YMM raporu ile tespit edilen şirketler, tüm ortakların onaylaması halinde, söz konusu raporu ve müşavirin faaliyet belgesini ibraz koşulu ile inceleme hakkının kullanılmasından vazgeçebilir. 
  Ek-2 tıklayınız.

  • Alacaklıların, alacaklarını bildirmeye ve teminat verilmesini istemelerine dair

  çağrının sicil gazetesinde yedişer gün arayla üç defa yapılan ilanın fotokopisi  
  Ek-3 tıklayınız.

  • Bölünme sözleşmesi ve/veya planının birer örneği ile bunların onayına ilişkin bölünen ve bölünmeye katılan diğer şirketlerin genel kurul kararının noter onaylı örneği (2 nüsha),

  Ek-4 tıklayınız.

  • Bölünen şirketin bölünmeye konu olan; tapu, gemi ve fikri mülkiyet sicilleri ile benzeri sicillerde kayıtlı bulunan mal ve haklarının listesi, bunların kayıtlı olduğu siciller ile söz konusu mal ve hakların ilgili sicillerdeki kayıtlarına ilişkin bilgileri içeren şirket yetkilerince imzalı beyan; (Bildirilecek her merci için ayrı beyan hazırlanmalıdır.) 

  Şayet söz konusu hususlar yok ise; özel sicile kaydı gereken mal ve hakların bulunmadığına dair beyan,

  • Bölünmeye katılan diğer şirketler tarafından; yeni kuruluş halinde kuruluş belgeleri,
  • Bakanlık veya diğer resmi kurumların iznine veya uygun görüşüne tabi olunması halinde, bu izin veya uygun görüş yazısı,
  • Tam bölünen şirketin alacaklılarının haklarının korunduğuna, bölümlere ayrılmış mal varlığının bölümler itibariyle değerlerinin tespitine, şayet bölünen şirketin tapu, gemi ve fikri mülkiyet sicilleri ile benzeri sicillerde kayıtlı malvarlığının bulunması halinde bunların gerçeğe uygun değerlerinin tespitine, bölünen şirketin bölünen dışında kalan malvarlığının olmadığına ve bölünmede oranların korunup korunmadığına ilişkin YMM veya SMMM raporu ve müşavirin faaliyet belgesi, denetime tabi şirketlerde ise denetçinin bu tespitlere ilişkin raporu, 

      Ek-5 tıklayınız.

  8. Bölünmeye katılan diğer şirketler tarafından; varsa sermaye artırımına ilişkin


  belgeler,
  9. Bölünmeye katılan tüm şirketlerin yönetim organları tarafından, ayrı ayrı ya da birlikte hazırlanan bölünme raporunun, şirketlerin kayıtlı bulunduğu müdürlüklere verilmesi gerekir.
  Ek-6 tıklayınız.

   
  4.11.2012 tarih ve 28457 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan “Küçük ve Orta
  Büyüklükteki İşletmelerin Tanımı, Nitelikleri ve Sınıflandırılması Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik” hükümlerine göre Küçük ve Orta Büyüklükteki İşletme ölçütünü karşıladığı SMMM veya YMM raporu ile tespit edilen şirketler, tüm ortakların onaylaması halinde, söz konusu raporu ve müşavirin faaliyet belgesini ibraz koşulu ile bölünme raporunun düzenlenmesinden vazgeçebilir. 

  Ek-7 tıklayınız.

yeni ttk ya göre birleşme bölünme türleri ve evrakları

YENİ TTK YA GÖRE BİRLEŞME ve BİRLEŞME TÜRLERİ NELERDİR DETAYLI AÇIKLAMALAR -NOTLAR-AÇIKLAMALAR YENİ TTK YA GÖRE BİRLEŞME-HALİNDE-TİCARET-SİCİLE-VERİLECEK-EVRAKLAR VE NOTLAR-AÇIKLAMALAR YENİ TTK YA GÖRE KOLAYLAŞTIRILMIŞ BİRLEŞME HALİNDE TİCARET SİCİLİNE VERİLECEK EVRAKLAR YENİ TTK YA GÖRE BÖLÜNMEDE DİKKAT EDİLECEK HUSUSLAR VE YAPILMASI GEREKENLER YENİ TTK YA GÖRE BÖLÜNME HALİNDE TİCARET SİCİLİNE VERİLECEK EVRAKLAR YENİ TTK YA GÖRE KISMİ BÖLÜNMEDE TİCARET SİCİLİNE VERİLECEK EVRAKLAR YENİ TTK YA GÖRE TÜR DEĞİŞİKLİĞİ İŞLEMLERİNE GENEL BAKIŞ YENİ TTK YA GÖRE ANONİM ŞİRKETİN LİMİTED ŞİRKETE DÖNÜŞTÜRÜLMESİ YENİ TTK YA GÖRE LİMİTED ŞİRKETİN ANONİM ŞİRKETE DÖNÜŞTÜRÜLMESİ YENİ TTK YA GÖRE KOLLEKTİF ve KOMANDİT ŞİRKETİN ANONİM ŞİRKET VEYA LİMİTED ŞİRKETE DÖNÜŞTÜRÜLMESİ

İletişim Bilgisi

 1. IBOSB Birlik San. Sit.
  Birlik 1 İş Merkezi
  No : 5 Kat : 4/63
  Beylikdüzü / İSTANBUL
 2. 0212 875 11 41
  0532 594 34 91
info@altanmusavir.com
 İletişim Formu

Bizlere ulaşabilmeniz için lütfen yandaki formu tıklayarak gerekli alanları doldurunuz...