•  
 •  
 •  
 •  

YENİ TTK DA KOLLEKTİF VE KOMANDİT ŞİRKETİN LİMİMTED VEYA ANONİM ŞİRKETE DÖNÜŞTÜRÜLMESİ

 •  
  KOLLEKTİF VE KOMANDİT ŞİRKET TÜRLERİNİN ANONİM VE
  LİMİTED ŞİRKET TÜRLERİNE DÖNÜŞTÜRÜLMESİ İÇİN GEREKLİ OLAN İŞLEMLER

  1. Tür değişikliğine ilişkin işlemler aşağıda belirtilmiştir:
  Dilekçe (bağlı olacağı vergi dairesi belirtilmeli, yetkili tarafından veya vekaleten imzalanmalı,

   

  vekaletin aslı veya onaylı sureti eklenmelidir) 

   
  Ek -1 tıklayın.
  2. 3 sayfadan oluşan Kuruluş bildirim formu (ilgili yerler doldurularak yetkili tarafından imzalanmalıdır - 3 nüsha, yabancı sermaye var ise 4 nüsha) 
  Ek-2 tıklayın. 3. Tür değişikliği yapan şirketin sermayesinin ödenip ödenmediğinin, karşılıksız kalıp kalmadığının, şirket özvarlığının tespitinin ve şayet tapu, gemi ve fikri mülkiyet sicilleri ile benzeri sicillerde kayıtlı malvarlığının bulunması halinde bunların gerçeğe uygun değerlerinin tespitinin yapıldığı ve ekinde şirket yönetim organı tarafından, denetime tabi şirketlerde denetçi tarafından onaylanmış son bilançonun bulunduğu YMM veya SMMM raporu ya da tür değiştiren şirket denetime tabi ise denetçinin bu tespitlere ilişkin raporu. ( Bir asıl bildirim yapılacak mercii sayısı kadar da fotokopi eklenmelidir.)
  Söz konusu özel sicile kaydı gereken mal ve hakların bulunmaması halinde ise; bu hususların olmadığı bildirilmelidir.
  Ek-3 tıklayın. 4.Tür değiştiren şirketin; tapu, gemi ve fikri mülkiyet sicilleri ile benzeri sicillerde kayıtlı bulunan mal ve haklarının listesi, bunların kayıtlı olduğu siciller ile söz konusu mal ve hakların ilgili sicillerdeki kayıtlarına ilişkin bilgileri içeren beyan ( Bir asıl bildirim yapılacak mercii sayısı kadar da fotokopi eklenmelidir.)
  5. Tür değiştirme planı (md. 185) Şirketin yönetimiyle görevli olanlar tarafından yazılı şekilde tür değiştirme planı hazırlanır.

  Tür değiştirme planının;

  1. Şirketin tür değiştirmeden önceki ve sonraki ticaret unvanını, merkezini ve yeni türe ilişkin

  bilgileri,

  1. Yeni tür anonim şirket ise esas sözleşmesini; limited şirket ise şirket sözleşmesini,

  c. Ortakların tür değiştirmeden sonra sahip olacakları payların sayısını, cinsini ve tutarını veya tür değiştirmeden sonra ortakların paylarına ilişkin hususları, içermesi gerekir. 
  Ek-4 tıklayın.
  6. Tür değiştirme raporu (md. 186)
  Şirketin yönetimiyle görevli olanlar tür değiştirme hakkında yazılı bir rapor hazırlar. 

  Raporda;

  1. Yeni türe dönüşmenin amacı ve sonuçlarına,
  2. Yeni türe ilişkin kuruluş hükümlerinin yerine getirilmiş bulunduğuna,
  3. Yeni türün şirket sözleşmesine,
  4. Yeni türde ortakların sahip olacakları paylara ilişkin değişim oranına,
  5. Varsa ortaklar ile ilgili olarak yeni türe dönüşmeden kaynaklanan ek ödeme ile diğer kişisel edim yükümlülükleri ve kişisel sorumluluklarına,
  6. Ortaklar için tür değiştirmeden ötürü doğan yükümlülüklerine,

  ilişkin hususlar, gerekçeleri gösterilmek suretiyle hukuki ve ekonomik yönden açıklanır. 

  Ek-5 tıklayın.
  4.11.2012 tarih ve 28457 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan “Küçük ve Orta Büyüklükteki İşletmelerin Tanımı, Nitelikleri ve Sınıflandırılması Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik” hükümlerinde yer alan ölçütlere uyan şirketlerin, tür değişikliği işleminin kabulüne ilişkin tüm ortaklarının katılımıyla yapılan, genel kurullarında;
  — TTK m.186/3 uyarınca; tüm ortakların onaylaması halinde Tür Değiştirme Raporu düzenlenmesinden vazgeçilebilir.
  Ancak şirketin Küçük ve Orta Büyüklükteki İşletme ölçütünü karşıladığına, yani küçük ve orta büyüklükteki işletme olduğuna dair Serbest Muhasebeci Mali Müşavir Raporu veya Yeminli Mali Müşavir Raporu ile faaliyet belgesinin ibraz edilmesi gerekmektedir.

  Ek-6 tıklayın.
  * Aşağıdaki hususlar ortaklar kurulunda karar alınmasından otuz gün önce ortakların incelemesine sunulur: (md. 188)

  1. Tür değiştirme planı,
  2. Tür değiştirme raporu,
  3. Son üç yılın finansal tabloları,
  4. Bilanço günüyle tür değiştirme raporunun düzenlendiği tarih arasında altı aydan fazla zaman geçmişse veya son bilançonun çıkarıldığı tarihten itibaren şirketin malvarlığında önemli değişiklikler meydana gelmesi halinde ara bilanço, 

  İsteyen ortaklara anılan belgelerin kopyaları bedelsiz verilir. Şirket, ortakları, uygun bir şekilde inceleme haklarının bulunduğu hususunda bilgilendirir. 

  1. Tür değişikliğinin kabulüne ilişkin noter onaylı 2 nüsha karar

  Kollektif şirketlerde ve komandit şirketlerde şirketin yönetimiyle görevli olanlar, yukarıdaki işlemler tamamlandıktan ve ortaklara incelenme hakkı tanınmasından itibaren otuz gün sonra, tür değiştirme planını ortaklar kurulunun onayına sunar. Tür değiştirme kararı aşağıdaki nisaplarla alınır: Kollektif şirketlerde tür değiştirme planı bütün ortakların oybirliğiyle onanır. Ancak, şirket sözleşmesinde ortakların tümünün üçte ikisinin olumlu oyuyla bu kararın alınabileceği öngörülebilir.
  Ek-7 tıklayın.

  1. İmzaları noter onaylı anasözleşme ( 4 nüsha )

  Ek-8 tıklayın.

  1. Yeni unvan altında imza beyannamesi

   
  Not: Tür değişikliği ile birlikte sermaye artırımı var ise ayrıca sermaye artırımına ilişkin belgeler eklenmelidir. 

yeni ttk ya göre birleşme bölünme türleri ve evrakları

YENİ TTK YA GÖRE BİRLEŞME ve BİRLEŞME TÜRLERİ NELERDİR DETAYLI AÇIKLAMALAR -NOTLAR-AÇIKLAMALAR YENİ TTK YA GÖRE BİRLEŞME-HALİNDE-TİCARET-SİCİLE-VERİLECEK-EVRAKLAR VE NOTLAR-AÇIKLAMALAR YENİ TTK YA GÖRE KOLAYLAŞTIRILMIŞ BİRLEŞME HALİNDE TİCARET SİCİLİNE VERİLECEK EVRAKLAR YENİ TTK YA GÖRE BÖLÜNMEDE DİKKAT EDİLECEK HUSUSLAR VE YAPILMASI GEREKENLER YENİ TTK YA GÖRE BÖLÜNME HALİNDE TİCARET SİCİLİNE VERİLECEK EVRAKLAR YENİ TTK YA GÖRE KISMİ BÖLÜNMEDE TİCARET SİCİLİNE VERİLECEK EVRAKLAR YENİ TTK YA GÖRE TÜR DEĞİŞİKLİĞİ İŞLEMLERİNE GENEL BAKIŞ YENİ TTK YA GÖRE ANONİM ŞİRKETİN LİMİTED ŞİRKETE DÖNÜŞTÜRÜLMESİ YENİ TTK YA GÖRE LİMİTED ŞİRKETİN ANONİM ŞİRKETE DÖNÜŞTÜRÜLMESİ YENİ TTK YA GÖRE KOLLEKTİF ve KOMANDİT ŞİRKETİN ANONİM ŞİRKET VEYA LİMİTED ŞİRKETE DÖNÜŞTÜRÜLMESİ

İletişim Bilgisi

 1. IBOSB Birlik San. Sit.
  Birlik 1 İş Merkezi
  No : 5 Kat : 4/63
  Beylikdüzü / İSTANBUL
 2. 0212 875 11 41
  0532 594 34 91
info@altanmusavir.com
 İletişim Formu

Bizlere ulaşabilmeniz için lütfen yandaki formu tıklayarak gerekli alanları doldurunuz...